HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU TỪ XA TỰ ĐỘNG

EVN Tổng công ty Điện lực Miền Bắc CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc